Etusivu Putkitalo Tuoteryhmät Tavarantoimittajat Kampanjat Henkilökunta Yhteystiedot

Yleiset myyntiehdot

1.0 Yleiset

1.1. Soveltamisala

Näitä yleisiä ehtoja tulee soveltaa, ellei toisin ole sovittu, kaikkiin kauppoihin paitsi niihin, jotka myyjä on agentin ominaisuudessa päättänyt. Agenttikaupassa sovelletaan päämiehen myyntiehtoja. Näissä ehdoissa Porin Putkirakentajat Oy on myyjä ja asiakas on ostaja.

1.2 Hinnat

Perustana käytetään toimituspäivänä voimassa olevia ohjehintoja, joista myönnämme alennukset myyntiehtojemme mukaisesti. Alennusryhmäkohtaisen hinnoittelurakenteen muuttuessa pidätämme oikeuden myyntiehtojemme muutoksiin.

2.0 Kaupan päättäminen

Tarjoukset ja myyntiehdot

Tarjous on voimassa, ellei toisin ole sovittu, 30 päivää tarjouksen päiväyksestä. Kaikki tarjoukseen liittyvä oheismateriaali on myyjän omaisuutta, eikä tarjouksen saajalla ole oikeutta näyttää niitä kolmannelle osapuolelle, eikä muutenkaan käyttää niitä vahingollisesti myyjää kohtaan. Kaikki myyntiehdot voidaan irtisanoa 30 päivää irtisanomisen jälkeen.

Sopimuksen syntyminen

Tarjousperustaisessa kaupassa syntyy sopimus, kun ostaja hyväksyy myyjän tarjouksen. Muussa tapauksessa sopimus syntyy, kun myyjä on vahvistanut asiakkaan tilauksen tai toimittanut tavaran.

3.0 Myyjän velvollisuudet

3.1 Toimitusaika

Toimitusaika luetaan alkavaksi myöhäisimmästä alla mainitusta ajankohdasta, ellei toisin ole sovittu;
a) sopimuksen solmimispäivästä
b) lupailmoituksen saapumisesta myyjälle, sitä edellyttävissä kaupoissa
c) ennakkomaksun tai sopivan vakuuden saapumisesta
d) ostajan toimitukselle välttämättömien tietojen antamisesta

3.2 Toimitusehtolausekkeet

INCOTERMS -toimituslausekkeita käytetään, kun tavara on myyty DAP-, DAT-, FCA-, EXW- tai muilla vastaavilla ehdoilla. Kotimaan kaupassa käytetään FINNTERMS - toimitusehtoja. NOL- toimitusehtoa käytetään, kun muuta ei ole sovittu.

3.3 Takuu

Ellei toisin sovita, on tavarantoimittajan ehtojen mukainen takuu voimassa myydylle tavaralle.

3.4 Vakuutus

Varastotoimitukset vakuutetaan Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fenniassa. Tavaran vastaanottaja hakee aina korvausta kuljetuksen aikana sattuneista vahingoista. Vahingon ennakkoilmoitus tulee tehdä 7 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Tavaran vahingoittuminen ei oikeuta kieltäytymään laskun maksamisesta eikä tavaran vastaanottamisesta.

3.5 Tavaran ominaisuudet

Tavaran laadusta ja muista ominaisuuksista vastaa myyjä sopimuksen mukaisesti. Ostaja vastaa myyjälle antamistaan tavaran käyttötarkoitukseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta.

3.6 Viivästys

Myyjä on velvollinen ilmoittamaan ostajalle viivästymisestä heti saatuaan itse siitä tiedon ja samalla ilmoittaa viivästyksen syy ja arvioitu uusi toimituspäivä. Jos tavaran valmistaja tai se, jolta myyjä tavaran hankkii, ei ole omalta osaltaan täyttänyt sopimusta ja myyjän toimitus tästä syystä viivästyy, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle mahdollista vahinkoa. Mikäli tavaraa ei luovuteta tai luovutetaan liian myöhään, eikä tämä johdu ostajasta tai ostajan puolella olevasta seikasta, ostajalla ei ole oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut muutos vaikuttaen alkuperäissuoritus-velvollisuuksien suhteeseen. Jos viivästyminen johtuu myyjästä, voi ostaja vaatia vahingonkorvausta välittömästä vahingosta, enintään 0,5 % myöhästyneen toimituksen arvosta kutakin toimituspäivän jälkeistä viikkoa kohden, kuitenkin korvausmäärä voi nousta enintään 7,5%:iin tavaran arvosta.

3.7 Välillinen vahinko

Toimituksen viivästymisestä tai virheellisyydestä aiheutuneita välillisiä vahinkoja ei myyjä ole velvoitettu korvaamaan.

4.0 Ostajan velvollisuudet

4.1 Kauppahinnan suorittaminen

Jos maksuajasta ei ole muuta sovittu, on se 14 päivää netto. Noutokaupassa maksuaika alkaa noutopäivästä. Laskun ollessa virheellinen, on se virheettömältä osaltaan kuitenkin maksettava eräpäivään mennessä. Mikäli yksikin asiakkaan laskuista on erääntynyt tai jäänyt maksamatta, erääntyvät myös sen myötä kaikki ostajan laskut eräpäivistä huolimatta maksettavaksi, jos myyjä niin kirjallisesti vaatii. Myös suorissa tehdastoimituksissa, joissa hinta ja toimitus on sovittu suoraan asiakkaan ja liikkeen tavarantoimittajan kanssa, toimitus riitaantuu jostakin syystä, on asiakkaan maksettava lasku sopimuksen mukaisesti.

4.2 Kauppahinnan tarkistaminen

Myyjä pidättää itselleen oikeuden hintojen tarkistamiseen, mikäli valuutta- kurssit, arvonlisävero, tuontimaksut tai muut välittömästi tuontihintoihin vaikuttavat maksut, kuten verot tai veroluonteiset maksut muuttuvat ennen toimituspäivää. Valuuttakurssi tulee mainita sopimuksessa, muussa tapauksessa hinta perustuu osapuolten kesken sovittuun valuuttaan ja Suomen Pankin viimeiseen valuuttojen myyntikurssiin tarjouspäivänä. Jos kurssi muuttuu, on myyjällä oikeus muuttaa euromääräistä hintaa samassa suhteessa siltä kauppahinnan osalta, jota ei ole kirjattu maksetuksi tilille vähintään yhtä arkipäivää ennen kurssin muutosta. Arkipäivällä tarkoitetaan tässä päivää, jona suomalaiset pankit myyvät ulkomaan valuttaa. Jos valuuttakurssi muuttuu eräpäivän jälkeen ja maksua ei ole suoritettu, määräytyy hinta kuitenkin vähintään eräpäivän kurssin mukaan. Tunnustetta ei tässä yhteydessä katsota maksuksi.

4.3 Viivästyskorko ja perintäkulut

Maksun viivästyessä peritään viivästymisajalta 8 %.n viivästyskorko ja myyjällä on oikeus periä kohtuulliset perintäkulut.

4.4 Vakuudet

Vakuus on annettava ennen toimittamisen aloittamista, jos sen asettamisesta on sovittu. Myyjällä on oikeus vaatia kauppahinnan maksamista, mikäli hänellä on syytä olettaa, että kauppahinta tai sen osa jäisi suorittamatta. Myyjällä on oikeus viivyttää jatkotoimituksia, kunnes erääntyneet maksut tai maksun osa, on suoritettu tai hyväksyttävä vakuus on annettu. Ostajalla ei ole oikeutta esittää tästä viivästymisestä johtuvia korvausvaatimuksia.

4.5 Pakkaus ja ainestodistukset

Tavaran pakkaus ja suojakustannukset veloitetaan. Ainestodistuksia, jotka koskevat varastosta toimitettavia tavaraeriä, veloitetaan 15 € (alv 0 %) kpl. Tehdastoimituksien ainestodistukset veloitetaan tehtaan tariffien mukaisesti. Ainestodistukset on pyydettävä alkuperäisen tilauksen yhteydessä, muutoin todistuksesta veloitetaan lisätyön kustannuksina vähintään 10 € (alv 0%).

4.6 Rahdit

Veloitetaan rahtiveloitusperusteiden mukaisesti.

4.7 Tavaran palautukset

Palautuksista on aina sovittava erikseen, ja palautuksen on tapahduttava 6 kk:n kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Lisäksi palautuksen hyväksymisen ehtona on, että tavara pakkauksineen on virheetön ja se on palautettu rahtivapaasti toimittaneelle varastolle. Hyväksytyn tavaran arvosta veloitetaan 20 %, vähintään 35 € (alv 0%) käsittely- ym. kustannuksien peittämiseksi. Hyvityksen edellytyksenä on että palautuksen yhteydessä mainitaan laskun ja kuormakirjan numero, sekä päivämäärä. Tehtaalle menevissä palautuksissa toimitaan tehtaan palautusehtojen mukaisesti ja hyvitys tapahtuu vasta tehtaan hyvitettyä palautuksen.

4.8 Reklamaatio ja virheen korjaaminen

Toimituksen virheellisyydestä tulee reklamoida 7 päivän kuluessa tavaran vastaanottopäivästä. Myyjä ensisijaisesti joko korjaa virheen tai toimittaa uuden tavaran. Olosuhteiden olennaisesti muuttaessa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta, ei ostajalla ole oikeutta vaatia toimitusta.

5.0 Sopimuksen purkaminen

5.1 Ostajan oikeus purkuun

Mikäli myyjän toimitus poikkeaa sovitusta, eikä ostajan reklamaatiosta huolimatta puutetta korjata kohtuullisessa ajassa eikä uutta tavaraa toimiteta tai myyjästä riippuvasta syystä toimitus viivästyy aiheuttaen ostajalle kohtuutonta haittaa, on ostajalla oikeus purkaa sopimus. Jos tavara on valmistettu uniikkina asiakkaan toivomusten mukaisesti, eikä myyjä voi ilman huomattavia tappioita käyttää tavaraa hyväkseen, voi ostaja ainoastaan silloin purkaa kaupan, kun myyjän viivästymisen vuoksi kaupan tarkoitus jää olennaisesti saavuttamatta.

5.2 Myyjän oikeus purkuun

Mikäli viivästys on oleellinen ja kauppahintaa ei makseta ajallaan myyjästä johtumatta, on myyjällä oikeus purkaa kauppa tai se osa kauppaa, jota koskevaa tavaraa ostaja ei ole vastaanottanut. Myyjällä on purkuoikeus myös silloin, kun maksu viivästyy oleellisesti vaikka ostaja olisi siitä ilmoittanutkin. Lisäksi, jos ostaja ei myötävaikuta sovitulla tai kohtuuden edellyttämällä tavalla kauppaan, on myyjällä sen purkuoikeus.

5.3 Ylivoimainen este

Jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- ja tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö, tai muu sellainen este, jota myyjä ei voi voittaa, estää tavaran tai sen osan toimittamisen, ei myyjä ole velvollinen täyttämään sopimusta. Myös silloin kun myyjälle koituisi kohtuuttomia uhrauksia verraten ostajan siitä koituvaan etuun, ei myyjä ole velvollinen täyttämään sopimusta. Myyjä ei ole näissä tapauksissa velvollinen korvaamaan aiheutunutta vahinkoa sopimuksen täyttämättä jättämisestä ja hän voi purkaa kaupan.

6.0 Omistusoikeuden siirtyminen

Kun kauppahinta on kokonaan maksettu eikä muuta ole sovittu, siirtyy omistusoikeus ostajalle. Tunnustetta ei tässä kohtaa katsota maksuksi.

7.0 Ilmoitukset

Ilmoitusten perille tulosta vastaa lähettäjä.

8.0 Erimielisyyksien ratkaiseminen

Näiden toimitusehtojen tulkinnasta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan myyjän kotipaikan alioikeudessa, ellei toisin ole sovittu.